Losimed duo 2 mg / 125 mg - 10 tabletten

Momenteel niet voorradig

Melden bij beschikbaarheid
6,57
1 stuk(s) = € 0,66
1 stuk(s) = € 0,66

bijsluiterGebruikt u andere geneesmiddelen? Vraag ons om advies!

LOSIMED® Duo tabletten worden gebruikt voor de behandeling van acute diarree wanneer deze gepaard gaat met verschijnselen als buikkrampen, opgeblazen gevoel en winderigheid. 

1) De tabletten bevatten Loperamidehydrochloride (loperamide); dit helpt diarree te verminderen door een overactieve darm te vertragen. Het helpt het lichaam ook om meer water en mineralen uit de darm op te nemen.

2) De tabletten bevatten ook Simeticon; dit breekt de gasbellen af (verspreidt de hoeveelheid lucht die in de darmen wordt vastgehouden) die krampen en winderigheid veroorzaken.

Toepassing
Tegen diarree gepaard gaand met krampen, opgeblazen gevoel of winderigheid.

Niet gebruiken bij
• bij kinderen jonger dan 12 jaar.
• als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride, simeticon of één van de andere bestanddelen van de tabletten (zie rubriek 6 in bijsluiter).
• als u koorts heeft (bv. meer dan 38º C) of bloed in uw ontlasting.
• als u een opflakkering heeft van een ontstekingsziekte in de darm zoals colitis ulcerosa.
• als u ernstige diarree heeft na de inname van antibiotica.
• als u last van obstipatie (verstopping) heeft of uw maag gezwollen lijkt.

Extra voorzichtig bij
• LOSIMED DUO tabletten behandelt enkel de symptomen van diarree. Het kan noodzakelijk zijn om de oorzaak van uw diarree te behandelen, indien de symptomen aanhouden of erger worden moet u een arts raadplegen
• Als u ernstige diarree heeft, verliest uw lichaam meer vocht, suikers en zout dan normaal. Compenseer dit vochtverlies door meer te drinken dan u normaal doet. Vraag uw apotheker om speciale poeders die de verloren suikers en zout kunnen aanvullen.
• Als u aids heeft en uw maag opzwelt, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van de tabletten en contact opnemen met uw arts. 
• Als u een leveraandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u de tabletten gebruikt. Sommige van de bijwerkingen kunnen vervelender zijn.

Inname met ander geneesmiddel
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. LOSIMED DUO tabletten kan met deze geneesmiddelen reageren.

Raadpleeg uw arts of apotheker in het bijzonder indien u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, heeft gebruikt of gaat gebruiken:
• Kinidine (tegen hartritmestoornissen of tegen malaria)
• Itraconazol of Ketoconazol (tegen schimmels)
• Gemfibrozil (tegen een te hoog cholesterolgehalte)
• Ritonavir (gebruikt bij HIV-infectie en AIDS)
• Desmopressine (bij behandeling van diabetes insipidus en bedplassen)

Inname in combinatie met voedsel of drank
• Voor oraal gebruik
• Slik heel door met vloeistof
• De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken

Inname bij zwangerschap en borstvoeding
• Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
• Neem dit middel niet in als u borstvoeding geeft, kleine hoeveelheden kunnen worden uitgescheiden in de moedermelk. Neem contact op met uw arts voor een geschikte behandeling.

Invloed op rijvaardigheid/reactievormogen
Dit geneesmiddel kan duizeligheid, vermoeidheid of slaperigheid veroorzaken. Als u dit voelt mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.

Dosering
Volwassenen vanaf 18 jaar
Begin met twee tabletten. Neem daarna één tablet na elke dunne ontlasting. Neem niet meer dan 4 tabletten per dag. Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na twee dagen en stop met het innemen van de tabletten.

Jong volwassenen van 12 tot 18 jaar
Begin met één tablet. Neem daarna één tablet na elke dunne ontlasting. Neem niet meer dan 4 tabletten per dag. Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na twee dagen en stop met het innemen van de tabletten.

Gebruik bij kinderen
Geef de tabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?
Bij inname van te veel tabletten kunt u zich suf voelen, of moeilijkheden hebben om helder te denken of normale activiteiten uit te voeren. Uw spieren kunnen stijf aanvoelen of u kunt moeite hebben met ademhalen. U kunt een droge mond hebben of de pupillen van uw ogen kunnen kleiner worden. U kunt last hebben van maagpijn, misselijkheid of braken, verstopping of moeite met plassen. 

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met een arts of ziekenhuis voor advies.

Wijze van gebruik
• Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Voor oraal gebruik
• Slik heel door met vloeistof
• De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken

Mogelijke bijwerkingen
 

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
 
Als u een van de volgende bijwerkingen vaststelt, stop met het gebruik van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp:
Allergische reacties, zoals zwelling van het gezicht, de tong of de keel, slikmoeilijkheden, niet te verklaren fluitende ademhaling en kortademigheid, die gepaard kan gaan met huiduitslag of netelroos.

Als u één van de volgende verschijnselen vaststelt, stop het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg uw arts:

• Moeite met plassen
• Maagpijn of een opgezette maag
• Ernstige verstopping

Andere effecten die zich kunnen voordoen, zijn onder meer:
Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 maar meer dan 1 op de 100 personen)
• Misselijkheid of een verandering van smaak

Bijwerkingen die soms voorkomen (bij minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1.000 personen):
• Sufheid, verstopping, huiduitslag

Andere effecten:
• Braken, lichte stoornis in de spijsvertering (indigestie), verstopping, winderigheid, duizeligheid, flauwvallen of verminderd bewustzijn

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Bewaaradvies
Buiten bereik en zicht van kinderen houden

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houbaarheidsdatum. 

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 

Werkzame bestanddelen
De werkzame bestanddelen zijn: loperamidehydrochloride (2 mg per tablet) en simeticon (overeenkomend met 125 mg dimeticon per tablet).

Hulpstoffen:
De andere bestanddelen zijn: Microkristallijne cellulose (E460), Natriumzetmeelglycolaat, Hypromellose (E464), Povidon (E2101), Calciumfosfaat (E341), Mannitol (E421) en Magnesiumstearaat (E572).

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Overige informatie
Hoe ziet LOSIMED DUO eruit en hoeveel zit er in een verpakking?De tabletten zijn wit tot gebroken wit, capsulevormig met de inscriptie “LO-SI” aan één zijde en aan de andere zijde ‘2’ & ‘125’ gescheiden door een lijn.

De verpakking bevat 10 tabletten in blisterstrips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Davantis Health B.V.
Postbus 36073
1020 MB Amsterdam
Nederland

Blader ook door deze categorieën: Diarree, Flatulentie (winderigheid), Krampen