Natrii Tetraboras (Borax) Chempropack - 1 kg

Momenteel niet voorradig

Melden bij beschikbaarheid

Natrii Tetraboras / natriumtetraboraat / borax - 1 kg

Chempropack. 

VEILIGHEIDSINFORMATIE: 

  • Contact met de huid : Met overvloedig water afspoelen.
  • Contact met de ogen : Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Een arts raadplegen.
  • Bij inslikken : Mond spoelen. Onmiddellijk een arts waarschuwen.
  • Inademing : Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Rust. Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling. Een arts raadplegen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

  • Oogbescherming : Stofbril.
  • Huidbescherming : Beschermende kleding.
  • Adembescherming : Bij inadembare stof: stofmasker.
  • Bescherming van de handen : Handschoenen van rubber of kunststof
Blader door deze categorie: Grondstoffen