Tanacetum parthenium 100 mg - 30 capsules

Melden bij beschikbaarheid
8,72
1 stuk(s) = € 0,29
1 stuk(s) = € 0,29

bijsluiter
Lucovitaal® Tanacetum parthenium 100mg harde capsules is een traditioneel kruidengeneesmiddel ter voorkoming van migraine hoofdpijn.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch (overgevoelig) voor het werkzame bestanddeel Moerderkruid, of andere planten van de composietenfamilie (Asteraceae), of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten, Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.1

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Overleg met uw arts over het gebruik van Lucovitaal® Tanacetum parthenium 100mg harde capsules wanneer u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt. Dit medicijn kan de werking versterken en het risico op bloeding verhogen (zie beneden rubriek “Neemt u nog andere geneesmiddelen in?”)

Indien uw klachten niet verminderen of juist verergeren tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Het gebruik bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar wordt niet aangeraden omdat hierover niet genoeg gegevens beschikbaar zijn.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Gebruikt u naast Lucovitaal® Tanacetum parthenium 100mg harde capsules nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
Dit geneesmiddel kan het effect van antistollingsmiddelen (bloedverdunners) versterken en het risico op bloedingen verhogen.

Er zijn verder geen interactie studies uitgevoerd.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Gebruik gedurende de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding is niet aanbevolen omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding
Het is niet bekend of componenten van Moederkruid (Tanacetum parthenium) worden uitgescheiden in moedermelk. Om deze redenen mag Lucovitaal® Tanacetum parthenium 100mg harde capsules niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Vruchtbaarheid
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van het gebruik van Lucovitaal® Tanacetum parthenium 100mg harde capsules op de vruchtbaarheid bij de mens.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen onderzoeken gedaan naar de beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of, apotheker.

Volwassenen en ouderen
De aanbevolen dosering voor volwassenen is: 1 capsule per dag, bij voorkeur elke dag rond dezelfde tijd innemen. De capsule in zijn geheel innemen met ruime hoeveelheid vloeistof. De capsule niet kauwen.

Gebruiksduur
Gebruik van Lucovitaal® Tanacetum parthenium 100mg harde capsules voor langer dan twee maanden, zonder onderbreking, wordt alleen aangeraden nadat hiervoor medisch advies is gegeven. Dit heeft te maken met het ontbreken van gegevens van lange termijn gebruik van dit kruidengeneesmiddel.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Het gebruik bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar wordt niet aangeraden omdat hierover niet genoeg gegevens beschikbaar zijn.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Er is geen geval van overdosering gerapporteerd.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen. Wacht tot het eerstvolgende tijdstip en neem dan de gebruikelijke hoeveelheid Lucovitaal® Tanacetum parthenium 100mg harde capsules in.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Geen speciale voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Lucovitaal® Tanacetum parthenium 100mg harde capsules bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De frequentie van het voorkomen van bijwerkingen wordt als volgt omschreven:

  • Zeer vaak: kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen.
  • Vaak: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10 personen.
  • Soms: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 100 personen.
  • Zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 1.000 personen.
  • Zeer zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10.000 personen.
  • Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bijwerkingen worden hieronder opgesomd:
Maag en darmklachten - oprispingen, diarree, obstipatie, flatulentie, misselijkheid en braken. Frequentie: Niet bekend.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- Het werkzame bestanddeel in dit middel bestaat uit gedroogde bovengrondse delen van Moederkruid (Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip.). Elke capsule bevat 100 mg gedroogd moederkruid.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn dextrine, colloïdaal watervrij silica, talk (E553b), magnesium stearaat (E470b), titaandioxide (E171), hypromellose.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder: PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP, Uden, Nederland

Fabrikant
Wievelhove GmbH Dörnebrink 19 D-49479 Ibbenbüren Duitsland

Nummer van de vergunning voor in het handel brengen
RVG 124620

Blader door deze categorie: Migraine