Meranox 25mg/ml suspensie - 50 ml

Levertijd ca. 3 werkdagen

23,95
1 ml = € 0,48


1 ml = € 0,48

Bijsluiter

Meranox 25mg/ml – 50 ml, bevat 25 mg fenbendazol per ml, Diergeneesmiddel

Meranox kan ingezet worden voor de behandeling van verschillende wormen bij duiven. Het is een orale suspensie en kan met een kropnaald of in de bek toegediend worden. 

Meranox suspensie wordt gebruikt voor de behandeling van de volgende nematodeninfecties in duiven:
- Ascaridia spp i.e. rondwormen (volwassen stadia)
- Capillaria spp. i.e. haarwormen (volwassen stadia)

Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Vogels dienen niet behandeld te worden met fenbendazol tijdens de ruiperiode

Gebruik tijdens de leg
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de leg. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts

Wachttijd
Niet gebruiken bij duiven die voedsel voor humane consumptie produceren.

Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen gezien bij toediening van het diergeneesmiddel in de aanbevolen dosering.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Duif

Dosering, wijze van gebruik en toedieningsweg
Voor oraal gebruik.
De dosering is 25 mg/kg lichaamsgewicht per dag. Deze dosering moet twee keer toegediend worden, met een interval van 14 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald.

Om te garanderen dat de correcte dosering veilig toegediend wordt, heeft toediening met kropnaald de voorkeur, welke uitgevoerd zou moeten worden door een adequaat getraind persoon. Probeer dit niet zomaar zelf!

Als toediening via een kropnaald niet haalbaar is, moet het diergeneesmiddel in de bek worden toegediend.
Om inademing van de medicatie te voorkomen, moet voorzichtigheid worden betracht met fixatie van het dier en toediening van het diergeneesmiddel.
Alle vogels behorende tot dezelfde groep, dienen gelijktijdig behandeld teworden.
Na gebruik, de spuit wassen met warm water en laten drogen.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse anthelmintica kan optreden na veelvuldig gebruik van een anthelminticum uit die klasse.

Om herbesmetting van behandelde dieren te voorkomen is het belangrijk maatregelen te nemen in de omgeving, zoals desinfectie van het verblijf, voer- en waterbakken, als ook het verwijderen van substraat/bodembedekking, zodat eieren in de omgeving vernietigd of verwijderd worden.

Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de bijsluiter kan dit het risico op de ontwikkeling van resistentie verhogen.

Veiligheid van het diergeneesmiddel is niet onderzocht in onvolwassen duiven. Bij onvolwassen duiven alleen gebruiken na een baten/risico beoordeling door de behandelend dierenarts.
Veiligheid en effectiviteitsstudies met het diergeneesmiddel zijn uitgevoerd bij de postduif (Columba livia). Gebruik in andere duivensoorten na een baten/risico beoordeling door de behandelend dierenarts.

Toediening van het diergeneesmiddel op achtereenvolgende dagen kan leiden tot ernstige toxische effecten.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:
Dit diergeneesmiddel kan toxisch zijn voor mensen na inslikken.
Dit diergeneesmiddel kan overgevoeligheid (allergische) reacties veroorzaken.
Mensen met een bekende overgevoeligheid voor fenbendazole moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen.
In geval van huid en/of oogcontact, spoel onmiddellijk met veel schoon water.
Laat een gevulde spuit niet zonder toezicht, vanwege gevaar op accidentele ingestie.
In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter
of het etiket te worden getoond.
Was de handen na gebruik.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Verergering van paracetamol hepatotoxiciteit door fenbendazol kan niet uitgesloten worden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Overdoseringen kunnen leiden tot een afname van de witte bloedcellen (leukopenie, inclusief heteropenie), anemie, aantasting van intestinale cryptencellen, beenmerg suppressie, immuun suppressie en sterfte.
Bloed parameters gamma-GT en CPK kunnen stijgen.
Na toediening kan braken voorkomen.
Behandeling is symptomatisch.

Samenstelling
Het werkzaam bestanddeel van Meranox 25 mg/ml suspensie is Fenbendazol.
De hulpstoffen in dit diergeneesmiddel zijn: Benzyl alcohol (E1519); Azorubine 85% (E122); Aluminium magnesium silicaat; Xanthaan gum; Propyleenglycol; Simethicon; Sorbitan Oleaat; Polysorbaat 80; Gezuiverd water

Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid na opening van de verpakking: 28 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
De fles zorgvuldig gesloten houden.
Bewaar de fles in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Houder van de vergunning en verantwoordelijke voor het in de handel brengen
Avimedical B.V.
Abbinkdijk 1
7255 LX Hengelo (Gld)
Nederland

REG NL 117698 (VRIJ)

Blader door deze categorie: Diergeneesmiddelen