Mucoangin citroen suikervrij - 18 zuigtabletten

Momenteel niet voorradig

Melden bij beschikbaarheid

Mucoangin citroen suikervrij

Verlicht de pijn bij milde tot matige symptomen van acute keelpijn.

Samenstelling
De werkzame stof in dit middel is ambroxolhydrochloride. Eén zuigtablet bevat 20 mg ambroxolhydrochloride.
Hulpstoffen: 

- citroen smaakstof (bevat sucrose)
- frescofort smaakstof
- sorbitol (E420)
- sucralose
- macrogol 6000
- talk

Dosering
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
Voor verlichting van de keelpijn, dient u 1 zuigtablet op te zuigen. U mag niet meer dan 6 zuigtabletten per dag gebruiken.
U mag Mucoangin Citroen niet langer dan 3 dagen achtereen gebruiken. Neem contact op met uw arts als u na 3 dagen nog steeds keelpijn heeft of als u hoge koorts heeft.

Aanwijzing voor het gebruik
U mag Mucoangin Citroen niet langer dan 3 dagen achtereen gebruiken. Neem contact op met uw arts als u na 3 dagen nog steeds keelpijn heeft of als u hoge koorts heeft.

Niet gebruiken bij
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u lijdt aan de zeldzame erfelijke aandoening fructose-intolerantie.

Extra voorzichtig bij
- Als u jonger bent dan 12 jaar mag u geen Mucoangin Citroen gebruiken.
- U mag dit middel niet langer dan 3 dagen achtereen gebruiken. Als de symptomen na 3 dagen
aanhouden of als u hoge koorts heeft, neem dan contact op met uw arts.
- Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Zie ook ‘Mucoangin Citroen bevat sorbitol en sucrose’.
- Als u problemen heeft aan uw lever of nieren, vraag dan advies aan uw arts voordat u Mucoangin
Citroen gaat gebruiken.
- Mucoangin Citroen is niet geschikt voor het behandelen van pijnlijke mondzweren. Neem contact op met uw arts als u een mondzweer heeft.
- Kortademigheid (dyspneu) kan zich voordoen als gevolg van een onderliggende aandoening (bv. een opgezette keel). Een andere oorzaak zou een gevoel van beklemming in de keel kunnen zijn door de lokaal verdovende werking van Mucoangin Citroen. Nog een andere oorzaak kan een allergische
reactie zijn waardoor uw mond en keel opzwellen.
- Uw keel en mond kunnen minder gevoelig aanvoelen dan normaal (verdoofd).
- Als uitgebreide huid- of slijmvliesafwijkingen zich voordoen, moet u uit voorzorg stoppen met het
gebruiken van Mucoangin Citroen en moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen. Er zijn zeer weinig
gevallen gemeld van ernstige huidafwijkingen (gediagnosticeerd als Stevens Johnson-syndroom en
toxisch epidermische necrolyse (TEN)), die een tijdelijk gevolg kunnen zijn van de toediening van een slijmoplosser zoals bv. ambroxolhydrochloride. Ambroxolhydrochloride is ook het werkzame
bestanddeel vanMucoangin Citroen. Meestal kunnen dergelijke huidafwijkingen worden verklaard
door de mate van ernst van andere aandoeningen die de patiënt heeft (verschillende infecties) of de geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van deze aandoeningen of andere
gelijktijdige aandoeningen of al aanwezige ernstige huidafwijking, waarbij in het begin algemene
griepachtige verschijnselen zich voordoen.
 
Inname met andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Mucoangin Citroen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
 
Inname bij zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Ambroxolhydrochloride gaat over in het lichaam van het ongeboren kind. U mag geen Mucoangin Citroen
gebruiken als u zwanger bent, vooral niet tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap.
Ambroxolhydrochloride gaat over in de moedermelk. U mag geen Mucoangin Citroen gebruiken als u
borstvoeding geeft. 
 
Inname bij rijvaardigheid en reactievermogen
Er zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
 
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Als één van de volgende bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Mucoangin Citroen en
neem onmiddellijk contact op met uw arts:
- allergische reacties met lokale zwellingen van het gezicht, de lippen, mond, tong en/of keel
(angio-oedeem). Dit kan een beklemmend gevoel in de keel veroorzaken en moeite met slikken of
ademhalen.
- Snel opkomende allergische reacties van het hele lichaam (anafylactische reacties inclusief ernstige
allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust,
zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge,
sterke vaatverwijding (anafylactische shock)).
Overige bijwerkingen die zich kunnen voordoen:
Vaak (bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten)
- misselijkheid
- gevoelloze mond, tong en keel (orale en faryngeale hypoaesthesie)
- veranderde smaakperceptie (dysgeusie).
Soms (bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1000 patiënten)
- diarree
- gestoorde spijsvertering met als verschijnselen een vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek,
boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
- buikpijn (pijn in de bovenbuik)
- droge mond.
Zelden (bij minder dan 1 op de 1000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten)
- droge keel.
 
Wat te doen bij overdosering
Als u teveel zuigtabletten heeft gebruikt (meer dan 6 per dag) en u merkt symptomen op, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bewaaradvies
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het blisterfolie na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30°C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Wij bevelen ook het volgende aan:

Mucoangin - 30 zuigtabletten
7,17
(1 stuk(s) = € 0,24)

Blader door deze categorie: Keelpijn