Algemene voorwaarden

 

Levering van goederen vindt plaats door servicedrogist.eu.

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de drogist en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden.

Betaling
De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de drogist een genees- of hulpmiddel koopt. De belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd, dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de drogist dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van de zaak, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

 

De Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden, zoals hieronder vermeld, zijn gebaseerd op de voorwaarden zoals vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te 's-Gravenhage. 

Specifiek voor online bestellingen gelden de volgende voorwaarden:


A. Zelfzorgartikelen: niet-receptplichtig (Receptvrij)

1.Verzending

Voor artikelen waar in Nederland geen recept voor vereist is, vindt uitlevering van de goederen plaats na ontvangst van uw betaling. Betalingsinstructies vindt u op onze site en op het moment dat u wilt betalen. De bestelling wordt pas na ontvangst van de betaling van het verschuldigde bedrag aan u opgestuurd. Verzending geschiedt via de post.

2 De afkoelingsperiode. 

Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Vanaf het moment dat kenbaar is gemaakt dat de overeenkomst door de consument ontbonden wordt, heeft de consument 14 dagen de tijd het product te retourneren. Een uitzondering hierop vormt echter de producten die aan bederf onderheving zijn (zelfzorg medicijnen). Bij een retourzending draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. Indien de consument een verkeerde maat heeft besteld van een maatafhankelijk product en dit wil omruilen, zijn de extra verzendkosten geheel voor zijn/haar rekening. De consument zal daar apart voor worden gefactureerd. De consument zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terug betaald krijgen. 

  • Ontbinding van een dienst kan binnen 14 dagen na de eerste dienstverlening gebeuren. Vervolgens heeft de consument nog eens 14 dagen om het product retour te sturen. In geval van ontbinding van een dienst binnen 14 dagen moet de consument betalen voor de genoten diensten tot het moment van ontbinding, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. Voor goederen die reeds zijn verstuurd, wordt binnen Nederland standaard € 7,50 gerekend voor verzend- en administratiekosten als genoten diensten. Indien het gaat om een verzending welke door middel van een brievenbuspakketje verzonden wordt binnen Nederland standaard €5,00 gerekend voor verzend- en administratiekosten als genoten diensten.  Voor orders die door ons al geheel zijn verwerkt, maar nog niet verstuurd, wordt € 5,00 berekend als administratiekosten.
  • Beperkingen of uitsluitingen van het recht op ontbinding zijn alleen mogelijk ten gevolge van de specifieke aard van het product of de dienst. Deze beperkingen of uitsluitingen zullen duidelijk en met een verklaring voor de beperking of uitsluiting in het aanbod vermeld worden.

3 De levering 

Wij hanteren een leveringstermijn van 1-3 werkdagen, maar maximaal 30 werkdagen. Indien deze termijn langer is, krijgt u terstond van ons per e-mail daarover bericht. Als u langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de consument terugbetaald.


4 Niet goed - geld terug

Servicedrogist staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Servicedrogist betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten of diensten. De consument kan de aanbieder ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.

Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt bij de aanbieder. 

De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij de aanbieder. De consument zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van de aanbieder terugzenden. 

5 Garanties
Servicedrogist.eu vermeldt dat de garantievoorwaarden de rechten van de consument zoals die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst, niet aantasten. 

6 De Factuur
Servicedrogist is door de belastingdienst ontheven van administratieve verplichtingen, waardoor servicedrogist géén BTW-facturen kan uitgeven.

7 Prijzen
Servicedrogist is, naar eigen inzicht en bevindingen, gerechtigd om prijzen met betrekking tot de aangeboden producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De prijzen zoals vermeld op de website van Servicedrogist, worden gehanteerd onder voorbehoud van kennelijke fouten of vergissingen aan de zijde van verkoper, zoals typefouten. Servicedrogist heeft het recht om de koper, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van een prijsfout heeft zowel Servicedrogist als de koper het recht de bestelling te annuleren en is dientengevolge een eventuele overeenkomst niet tot stand gekomen.

Alle administratieve fouten worden zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na melding daarvan, gecorrigeerd.

 

Algemene Drogisterij verkoop- en betalingsvoorwaarden

Wij hanteren als drogisterij de algemene voorwaarden, gebaseerd op de algemene voorwaarden van het KNMP.

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de drogisterij, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden

2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de drogisterij is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van artikel 7:18 BW.

3. Indien een product door de drogisterij in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de drogisterij-verkoopsprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de drogisterij wordt teruggegeven.

4. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betaalt de patiënt/consument aan de drogisterij met een in Nederland wettig betaalmiddel binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

6. Lid niet van toepassing op Servicedrogist. 

7. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

8. De drogisterij heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9. De drogisterij kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De drogisterij kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Indien de patiënt/consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de patiënt/consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de drogisterij echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de patiënt/consument worden verhaald. De patiënt/consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Incasso’s worden door ons uit handen gegeven aan Bill Incasso B.V.

12. Behoudens tegenbewijs strekken de drogisterij-mutatie en daarbij behorende administratiegegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

13. Indien patiënt/consument voor achteraf betaling kiest, dient patiënt/consument binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door Servicedrogist overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. De consument- en gebruiksvoorwaarden van Billink B.V. zijn van toepassing op achteraf betalen via Billink.

Overmacht

14.1 Servicedrogist is nimmer gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht.

14.2 Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog of natuurrampen, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mail verkeer, wanprestatie of overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, vervoersmoeilijkheden, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden of wanprestatie van leveranciers of fabrikanten van Servicedrogist.

14.3 Servicedrogist behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Servicedrogist gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

14.4 Indien Servicedrogist bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Toepasselijk recht en geschillen

15. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden

16. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

17. Servicedrogist raadt u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@servicedrogist.eu. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Vindplaats en wijzigingen

18. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website. Zodra u een aankoop doet in onze webwinkel gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart u deze gelezen te hebben.

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de drogist en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden.

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. U kunt ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze inzichtelijk zijn op de website van de drogisterij.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de drogist dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

Disclaimer: De teksten op de website van servicedrogist.eu en de door servicedrogist.eu gegeven adviezen zijn gebaseerd op verschillende (wetenschappelijke) bronnen, en informatie welke u heeft verstrekt. Hoewel bij het opstellen van de teksten en adviezen uiterste zorgvuldigheid is betracht, is Servicedrogist.eu niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid.

Servicedrogist is aangesloten bij Stichting Webwinkelkeur.

197413E3-2AFE-4592-9965-ABA6151ED957   Privacybeleid  

Versienummer: SRV/ALG/2019/27/09/A | Datum laatste wijziging: 27-09-2019