Methanol (Spiritus Methylicus) - 1000 ml

Op voorraad

8,68
1 ml = € 0,01


1 ml = € 0,01

Methanol (Spiritus Methylicus / Methylalcohol) - (CH3OH)

Methanol is ook bekend als brandalcohol. Methanol is een giftige stof. Gebruik als schoonmaakmiddel wordt sterk ontraden. 

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Acute ToxiciteitIrriterend

ADR: METHANOL, 3 (6.1), II (D/E) 
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. 

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp 
H301 - Giftig bij inslikken 
H311 - Giftig bij contact met de huid 
H331 - Giftig bij inademing 
H370 - Veroorzaakt schade aan organen 

 

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen. 

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. 
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. 
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen

 

Wet en regelgeving:

Niet voor verkoop aan particulieren! Na aankoop verzoeken wij u een eindgebruikersverklaring in te vullen en naar ons op te sturen. Pas als de eindgebruikersverklaring in goede orde door ons is ontvangen zal uw bestelling worden verwerkt. Zonder geldige KvK registratie kunt u dit artikel niet afnemen. 

Blader door deze categorie: Grondstoffen